Beëindiging relatie Achilles’29 en sportpark de Heikant

UITSLAG KORT GEDING

Rechter geeft familie Derks op alle punten gelijk

11 december 2019

Na een onafgebroken lastercampagne via pers en (social) media, waarin nietsontziend onze familie van alles in de schoenen werd geschoven, is er nu een uitspraak op grond van de feiten. Het huidige bestuur van Achilles’29 zal haar aandacht moeten gaan vestigen op haar kernactiviteit: het besturen van een voetbalvereniging in plaat van haar eigen nalatigheid te verhalen bij de familie Derks.

Vanmiddag heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat wij tegen Achilles’29 en haar bestuurders hebben aangespannen. De familie Derks werd op alle punten in het gelijk gesteld.
Dit betekent dat:

  • Achilles’29 niet meer op sportpark De Heikant mag komen;
  • Achilles’29 niet meer in de gebouwen mag komen;
  • Het bestuur alle leden moet informeren over de feitelijke situatie.

Download hier uitspraak van de rechtbank


Al sinds de oprichting in 1929 is sportpark De Heikant in Groesbeek de thuisbasis van Achilles’29. Na het overlijden van onze moeder zijn wij als kinderen daar gezamenlijk grondeigenaar van geworden. Als gevolg van een besluit van het bestuur van Achilles’29 is haar accommodatiestichting in juni 2019 failliet verklaard. Daardoor is er ook definitief een einde gekomen aan de huurovereenkomst met de grondeigenaar. Op 20 september 2019 hebben we het bestuur uiteindelijk medegedeeld dat we overgaan tot handhaving. Dat betekent dat de club met ingang van 1 oktober 2019 naar een andere locatie moet om te kunnen voetballen.

Om tot het besluit van handhaving te komen zijn we door een lang en moeilijk proces gegaan. Wij hebben ons -net als onze ouders- altijd met hart en ziel met Achilles’29 verbonden gevoeld, lief en leed met velen gedeeld en ons in allerlei functies voor de club ingezet. Ook heeft onze familie decennialang een belangrijke (financiële) bijdrage geleverd aan de sportieve resultaten van de club.
Ons is gebleken dat er binnen de vereniging een onderstroming op gang is gekomen die zich niet kon vinden in de al tientallen jaren bestaande belangrijke rol van leden van onze familie bij Achilles’29. Dit werd op verschillende manieren zichtbaar. Wij hebben ons bewust zoveel mogelijk verre gehouden van deelname in het openbaar aan discussies over de vereniging en van het leveren van commentaar op de verwijten en verdachtmakingen die in onze richting werden geuit.

Binnen de club hebben we geprobeerd om te komen tot samenwerking en tot een overeenkomst. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk hebben we moeten vaststellen dat de vereniging bewust heeft ingezet op een radicale breuk. Een definitieve scheiding werd daardoor onvermijdelijk. Het was voor ons heel erg pijnlijk te ervaren dat de club waar wij zoveel mee hebben gedeeld, zo graag van ons af wilde. Inmiddels is het wat het is.

Alles wat in het laatste anderhalf jaar gebeurde, raakte uiteraard niet alleen onszelf, maar had helaas ook veel impact op onze gezinnen en andere betrokkenen bij onze familie. Verder realiseren wij ons dat niet iedereen bij Achilles’29 over alles hetzelfde dacht. Het is spijtig dat het nu zo afloopt.

We blijven de herinneringen koesteren aan ongelooflijk veel mooie en onvergetelijke momenten met Achilles’29. De gekozen koers van de vereniging heeft er toe geleid dat er geen huurovereenkomst meer is. Er is een einde gekomen aan een tijdperk.

Groesbeek, 26 september 2019
Familie Derks

Uiteenzetting

Voor geïnteresseerden onderstaand een uiteenzetting op hoofdlijnen van de gebeurtenissen in de afgelopen jaren die uiteindelijk tot deze situatie hebben geleid.

Periode 2004-2017

Tussen 2004 en 2013 beleefde de club een aaneenschakeling van hoogtepunten. Aan het eind van deze reeks werd Achilles’29 uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot van de KNVB voor promotie/degradatie tussen betaald voetbal en amateurvoetbal. De leden van Achilles’29 waren enthousiast en de pilot gaf een enorme impuls. De vereniging groeide naar ruim 900 leden, de Regionale Jeugdopleiding en het vrouwenvoetbal werden opgezet en op de Heikant werden vele fantastische wedstrijden gespeeld.

Maar er waren ook zorgen. Door een opeenstapeling van omstandigheden in 2017 ging de BV van Achilles’29 in januari 2018 failliet. Dat faillissement en de teleurstelling over het niet doorgaan van de herstructurering van het sportpark, was voor iedereen die bij de club betrokken was, een hard gelag. Men had zich immers volop voor alles ingezet.
Terugkijkend bleken deze teleurstellingen een kapstok voor de stroming binnen de vereniging die zich niet kon vinden in de rol van onze familie binnen de club.

Over de oorzaak van het faillissement valt veel te zeggen. Voor een oordeel is van belang te bedenken dat het toenmalige bestuur van Achilles’29, waar leden van onze familie deel van uitmaakten, onder toezicht stond van de licentiecommissie van de KNVB en dat de financiële stukken jaarlijks werden goedgekeurd door een registeraccountant. Van belang is tevens dat de vereniging bij alle besluitvorming en keuzes nauw betrokken was. Dat gold voor de Raad van Toezicht, maar ook voor tal van commissieleden en natuurlijk voor de ledenvergadering van de vereniging zelf.

Vereniging juist goed beschermd

In de jaren daarvoor was de juridische structuur bij Achilles’29 goed en zorgvuldig in elkaar gezet. Dat bleek bij het faillissement van de BV. Hoe vervelend ook, financieel kwam de pijn daarvan terecht bij een groep crediteuren en leningverstrekkers vanuit de club. De vereniging Achilles’29 was echter volledig beschermd en raakte helemaal niets kwijt. De club kon zelfs in de Tweede Divisie blijven voetballen.

De leden moesten er in deze nieuwe situatie wel samen de schouders onder zetten. Op een massaal bezochte ledenvergadering op 1 februari 2018, die nog onder het oude bestuur plaatsvond, werd met algemene stemmen voor de rest van het seizoen een nieuwe begroting vastgesteld. Deze begroting was na uitvoerig overleg met Raad van Toezicht, het inmiddels geformeerde interim bestuur en de zogenaamde ‘brede commissie’ opgesteld en werd dus breed gedragen. Deze begroting werd ook door de KNVB goedgekeurd. De vereniging Achilles’29 kon gewoon door.

De periode februari – juni 2018

De groepering binnen de club die problemen had met de rol van de familie Derks had door eerder genoemde ontwikkelingen aan invloed gewonnen. Er is -naar onze waarneming- vanaf die tijd veel energie gestoken in het naar buiten brengen van negativiteit en verdachtmakingen aan ons adres. Het gevolg daarvan was dat Achilles’29 op 15 mei 2018 (be)stuurloos raakte. Het aanbod van diverse leden van onze familie om tijdens een overbruggingsperiode hun deskundigheid en ervaring op bestuurlijk en financieel gebied voor de club in te zetten, werd afgewezen.

Op 30 mei 2018 trad een geheel nieuw bestuur aan. Dit bestuur moest starten in een lastige situatie. Het is onduidelijk óf en hoe de Raad van Toezicht de twee weken eerder aan haar overgedragen bestuursdossiers aan het nieuwe bestuur heeft overgedragen. In elk geval stopte dit nieuwe bestuur binnen een week, waarop ook de Raad van Toezicht haar functie neerlegde. Er brak binnen de club een chaotische tijd aan. De vereniging werd tijdens deze periode vooral in het hart geraakt door het door kaderleden georganiseerde vertrek in twee dagen tijd van bijna driehonderd (jeugd)leden. Er zouden er nog honderden volgen.
De op 1 februari door de ledenvergadering voor deze periode vastgestelde begroting werd niet gerealiseerd.

De Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA)

Ter verduidelijking van het vervolg, lichten we hier kort de rol en functie van STAA toe.
Om belastingvoordeel te halen richtte de vereniging in 2008 de Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA) op. Vanuit deze stichting werden sinds toen alle kosten voor bijvoorbeeld trainingsmaterialen, energie, onderhoud en huur, maar ook alle investeringen (zoals kunstgrasvelden en kleedkamers) betaald.

Voor het realiseren van het fiscale voordeel eiste de belastingdienst destijds dat in het bestuur van de accommodatiestichting niet dezelfde mensen zitting hadden als in het bestuur van de vereniging. Om die reden vroeg de vereniging ook aan de grondeigenaar om twee bestuursleden voor STAA voor te dragen. Daarom zaten, behalve bestuursleden van de vereniging, ook twee leden van onze familie in dit bestuur.

Een nieuw bestuur

In augustus 2018 trad bij de vereniging weer een nieuw bestuur aan. Leden van onze familie ondersteunden dit bestuur maandenlang op de achtergrond. Dit met het idee in het belang van de club weer samen aan de toekomst te werken. Maar het werd steeds duidelijker dat er geen behoefte aan samenwerking was. Dit bleek met name bij STAA. Zo werd ineens gesuggereerd dat de accommodatiestichting van de familie Derks was en dat de vereniging via deze lijn grote bedragen per maand aan ons moest betalen.

Opheffing (in liquidatie) Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA)

De bestuursleden van Achilles’29 weigerden zitting te nemen in het bestuur van de eigen accommodatiestichting. Door vanuit Achilles’29 ondanks herhaald verzoek geen bestuursleden te benoemen, was STAA niet meer compleet. Daarom moest deze stichting statutair opgeheven worden en ging in liquidatie. Dit gebeurde allemaal eind oktober 2018.

Het veroorzaken van de liquidatie van STAA vonden wij een onbegrijpelijk besluit. De vereniging had immers grote belangen in STAA. Alle bezittingen waren in deze stichting ondergebracht en STAA beschikte over de huurovereenkomst van het sportpark. Ook het recht van opstal was sinds 2008 binnen de accommodatiestichting geregeld. STAA maakte het dus voor Achilles’29 mogelijk om op de Heikant te voetballen.

Door de opheffing van STAA zou de vereniging zelf met de grondeigenaar afspraken moeten gaan maken. Terwijl er vanaf oktober 2018 een huisvestingsvraagstuk lag, kwam overleg hierover almaar niet op gang. Onverplicht hebben wij als grondeigenaar op verschillende momenten initiatieven genomen om tot een gesprek te komen. Het duurde tot maart 2019 voordat we voor het eerst aan tafel zaten.

Het bestuur van Achilles’29 legde echter begin mei 2019 een bom onder het lopende overleg. Tot onze verbijstering werd plotseling tijdens een informatiebijeenkomst vanachter de bestuurstafel een aaneenschakeling van verdachtmakingen en leugens over onze familie aan de leden kenbaar gemaakt. Kort daarna werden diverse familieleden die op dat moment nog vrijwilligerswerk deden, uit hun functies gezet. Dit onder het mom van onderzoeken die nooit hebben plaatsgevonden. De relatie raakte door deze gang van zaken onherstelbaar beschadigd.

Faillissement Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA)

De vereniging kwam ondertussen, als enige debiteur, al geruime tijd de financiële verplichtingen ten aanzien van STAA niet na. Hierdoor kon STAA zelf de rekeningen (waaronder bijvoorbeeld van gas, water, licht, onderhoud en huur) niet betalen.
Begin juni 2019 dwong het bestuur van de vereniging de eigen accommodatiestichting het faillissement in. Men liet aan de nog zittende bestuursleden van STAA weten de fors achterstallige rekeningen definitief niet meer te gaan voldoen. Daarnaast eiste het bestuur van Achilles’29 -voor de tweede keer- het geld op dat via hun eigen accommodatiestichting was geïnvesteerd in kunstgrasvelden en kleedkamers. In februari had het bestuur van STAA een soortgelijke actie nog in de kiem weten te smoren. Nu was het faillissement van STAA onafwendbaar geworden, met alle gevolgen van dien.

Kort na de uitspraak van het faillissement van de accommodatiestichting (18 juni 2019) werd duidelijk dat de huurovereenkomst door de curator werd ontbonden. Het recht op gebruik van het sportpark voor Achilles’29 kwam hiermee definitief ten einde. Het bestuur van de club is toen onmiddellijk op de hoogte gesteld van de termijn waarbinnen zij het sportpark moest verlaten. Ook werd al snel duidelijk dat de curator de complete boedel, inclusief het recht van opstal, zou gaan verkopen.

Communicatie

Wij hebben het bestuur drie weken geleden nog aangeboden via minnelijk overleg afspraken te maken over het vertrek van de Heikant. Daarmee wilden we bereiken dat dit zo goed mogelijk zou verlopen en dat voetballers niet de dupe zouden worden van deze situatie. Dit aanbod liet het bestuur van Achilles’29 lopen.

De buitenwereld heeft niets gemerkt van de gebeurtenissen in de afgelopen maanden. Het bestuur van Achilles’29 schetste vooral het beeld dat het weer goed gaat met de club en dat de toekomst op de Heikant verzekerd is. Dat er geen sprake was van transparantie over de huisvestingsproblematiek en dat communicatie daarover achterwege bleef, is een keuze van het bestuur van Achilles’29.

Het resultaat is nu helaas dat het gaat zoals het gaat.